Skip to main content

Paks város területén a tömbházakban lakó roma közösségben élők körében szükséges beavatkozásokat megalapozó tervezési folyamat kidolgozása
-2017/01/08-

Megbízó: Paks Város Önkormányzata

Tevékenységek:

• A város szociális intézményeinél, valamint a szociális bérlakásokban élőkről információkkal rendelkező társszervezeteknél (pl. Járási Kormányhivatal, iskola, óvoda, rendőrség, polgárőrség, gyermekvédelem, egészségügy, karitatív és civil szervezetek) fellelhető adatok gyűjtése és szintetizálása. A publikus adatbázisok (KSH, NFSZ, KEKKH, stb.), és dokumentumok (Integrált Településfejlesztési Stratégia, önkormányzati rendeletek, stb.) feldolgozása.
• A tömbházakban, a lakásokban élő teljes lakónépességet figyelembe vevő, standard adatgyűjtésen alapuló kérdőíves kutatás (survey) megvalósítása, komplex állapotfelmérés elvégzése.
• Mélyinterjúk készítése a szociális, oktatási, kulturális, egészségügyi, foglalkoztatási, közbiztonsági helyzet kezelésében érintett szervezetek vezetőivel, munkatársaival.
• A Paks városában működő szociális intézmények, karitatív és civil szervezetek vezetői részére a közösségi tervezés módszertanának bemutatása.
• A szegregátumokban élők bevonásával, a közösségi tervezés eszközeivel a problémák rendszerezése, a megoldási javaslatok, elképzelések rögzítése, a közös kitörési pontok meghatározása. A közösségi tervezés módszertanával és a mélyszegénységben élők körében szerzett szakmai tapasztalatok felhasználásával aktív szerepvállalás a célcsoporttal történő közösségi beszélgetésben, a tervezői/alkotói folyamatban. A folyamat eredményeképpen a résztvevők együttműködési készsége nőtt mind csoportszinten, mind az egyének szintjén is.
• A Paks városában működő szociális, egészségügyi és oktatási intézmények, valamint a karitatív és civil szervezetek közös munkájában új típusú együttműködés generálása rendszeres időközönként szervezett workshopok keretében. A workshopok témái között szerepelt a szociális bérlakás-rendszer működtetésének és fenntartásának jó gyakorlatainak bemutatása, megvitatása, a közösségfejlesztés módszereinek elsajátítása, az együttműködés lehetőségeinek és módszereinek megtervezése. A Paks városában működő szociális, egészségügyi és oktatási intézmények, valamint a karitatív és civil szervezetek bevonásával új típusú együttműködés jött létre, a problémák definiálása, a problémákra adandó válaszok, megoldások közös kidolgozása érdekében, és az együttműködés eredményeként jött létre az a támogató csoport, mely a jövőben képes lesz a felmerülő problémák kezelésére.
• A fentiekben ismertetett folyamatok eredményeképpen elkészült a Közösségi Beavatkozási Terv, mely kitért a bővülő, több fokozatú, átjárható szociális bérlakás-rendszer kialakításának lehetőségeire, fenntarthatóságára, az adósságkezelésre, a szociális bérlakásokban élők foglalkoztatásának javítására, az összehangolt cselekvés és a közösségfejlesztés szükségességére. A tanulmány megalapozta egy Szociális Lakásügynökség létrehozásának lehetőségét Paks városában.

A megbízás időtartama:

2016.04.15. – 2016.09.30.

Language